Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Παραίνεσις Ἁγίου Πατρός περί προσευχῆς καί κοσμικῆς ἀποταγῆς Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

https://lh5.googleusercontent.com/hOZbDoVZOflmxHwmt5GdwAQUYBlZcafVimArIoIhgOjQNiBVtr9tsXhAh2nAMrLqZpkPfJICmlg1GGcsyfJB8R9nEuxQZ39oEOJXHooV90Bap4ALeJgKfzTc2um-wTbQwg
Παραίνεσις Ἁγίου Πατρός 
περί προσευχῆς καί κοσμικῆς ἀποταγῆς
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
Ὅταν προσεύχου λέγε ταύτην τήν εὐχή:
"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἀξίωσόν με νά μένω ἐν ἀληθείᾳ 
νεκρός ἐκ τῆς συναναστροφῆς τοῦ αἰῶνος τούτου".
Καί γνώριζε, ὡς νά περιέκλεισας εἰς τοῦτο
πᾶσαν ἄλλην εὐχήν καί δέησιν.
Διότι ἐάν κατά τήν εὐχήν τελειώσης καί τό ἔργον
ἀληθῶς ἵστασαι εἰς τήν εὐλεθερίαν τοῦ Χριστοῦ.
Νέκρωσις δέ τοῦ κόσμου εἶναι
ὄχι μόνο νά ἀπομακρυνθῆ τίς σωματικῶς ἀπό τήν κοινωνία 
καί τήν σχέσιν τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου,
ἀλλά καί τό νά μή ἐπιθυμήσῃ κατά διάνοια κανέν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου